Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej wchodzą w życie przepisy  Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz dane medyczne i jakie w związku z tym przysługują Państwu uprawnienia.

Wprowadzane zmiany nie wymagają od państwa żadnego kontaktu z Gdyńskimi Gabinetami USG.

Jak przetwarzamy Państwa dane?

Jako Gdyńskie Gabinety USG w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych oraz medycznych. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Państwa dane, uzyskane przy procesie rejestracji oraz badania wykorzystujemy w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, (np. wykonania badania USG) — przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”),

 2. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np:

  • wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych,

  • udzielanie odpowiedzi na zapytania, reklamacje, wnioski w terminie i formie przewidzianej przepisami,

  • zapewnienie bezpieczeństwa zgodnie z przepisami

  • Realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

 • Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

  • przez czas wykonania obowiązków, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),

  • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, podstawa prawna: obowiązek prawny), lub

  • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).

 1. Wykrywania nadużyć i zapobiegania im — przez czas przetwarzania danych na potrzeby badań i rejestracji, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów — przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),

 2. Działań promocyjnych w materiałach publicznie dostępnych — przez czas trwania procesów podczas których wyrażono zgodę o przetwarzanie danych w celach promocyjnych.

 3. Tworzenia zestawień, analiz. statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania, planowanie rozwoju firmy, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony) — przez czas przetwarzania danych na potrzeby badań i rejestracji, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),

We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „rejestracji i wykonywania badań” oraz „wykonania obowiązków prawnych”). Będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych poprzez System „Estomed”. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane.

Które dane należy nam podać?

W celu rejestracji wymagamy podania przez Państwa danych pracownikom Gdyńskich Gabinetów USG. Dla państwa wygody kontakt z Rejestracją możliwy jest poprzez kontakt osobisty bądź telefonicznie. Dodatkowo możemy poprosić o opcjonalne dane kontaktowe, które nie mają wpływu na proces rejestracji oraz badania (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy). Podawanie danych nie jest wymogiem ustawowym. Bez Państwa danych osobowych nie moglibyśmy wykonywać procesu rejestracji oraz badania. W trakcie trwania procesu rejestracji oraz badania, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją działania procesu rejestracji oraz badania.

Dodatkowe informacje o danych

Jeśli czynności występujące w trakcie procesu rejestracji oraz badania będą wymagały wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

Komu przekazujemy Państwa dane

 • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np. obsługa naszych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom realizującym prace na terenie Gdyńskich Gabinetów USG, obsłudze korespondencji czy w procesie rejestracji oraz badania.

 • innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz.

  • Lekarzom współpracującym prowadzący własną praktykę lekarską- po wcześniejszym uzyskaniu od Państwa dodatkowej zgody

Dane z innych źródeł

Nie pozyskujemy Waszych danych z innych źródeł.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa.

Uprawnienia, które Państwu przysługują

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,

 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,

 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych — stosownie do złożonego wniosku),

 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w naszej Rejestracji.
Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda na przetwarzanie danych

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić
o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Gdyńskich Gabinetach USG.
e-mail: iodo@gabinetyusg.eu